TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU

VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ Lần thứ III năm 2021”

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số:  383 - KH/TWĐTN-BQT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH       Hà Nội, ngày   25   tháng 5 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021” ---------------   Thực...

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Thank you, Vietnam!”

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Số: 382    - KH/TWĐTN-VP Hà Nội, ngày   21 tháng 5 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Thank you, Vietnam!” ------   Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào...

Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số:  26  -CTr/TWĐTN-VP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Hà Nội, ngày   19    tháng 5 năm 2021     CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực...

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...

Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH...