Tổ chức bộ máy

1239

Cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm gồm:

        1. Lãnh đạo trung tâm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

       2. Các Phòng nghiệp vụ: (Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ;  Phòng Đào tạo; Phòng Tư vấn nghề nghiệp và việc làm; Xưởng thực hành tổng hợp 26/3).

        3. Các tổ Bộ môn nghề: (May – Thêu; Mộc – Đan lát thủ công; Cơ khí – Hàn và Sửa chữa Ôtô; Kỹ thuật công nghệ – Tin học và Ngoại ngữ).

       4. Các đơn vị phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, từng giai đoạn, Trung tâm sẽ thành lập các đơn vị phục vụ đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

       5. Các Hội đồng tư vấn: (Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật và các Hội đồng tư vấn khác…).

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây