Mục tiêu – Nhiệm vụ

3093

 

MỤC TIÊU, SỨ MỆNH
      1. Mục tiêu: 

      Xây dựng phát triển Trung tâm trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chuẩn mực và chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; đủ năng lực hội nhập quốc tế trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu niên trong lập thân, lập nghiệp; là một cấu phần, thiết chế không thể thiếu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước.

      2. Sứ mệnh:
      Tham mưu, xây dựng và triển khai (chuyển giao) các mô hình hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của Trung ương Đoàn tại cơ sở; trực tiếp đào tạo nghề, đào tạo và bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên và người lao động; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp; đóng góp vào kết quả các phong trào hành động, chương trình đồng hành với thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu giáo dục nghề nghiệp của cộng đồng và góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

      1. Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các dự án, chương trình có liên quan đến nghề nghiệp và việc làm của thanh niên; tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn SXKD, dịch vụ.

      2. Xây dựng, phát triển các chương trình, mô hình tư vấn định hướng nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

      3. Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ Sơ cấp trong lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ gồm các nghề chủ yếu: May công nghiệp, Kỹ thuật Hàn, Mộc dân dụng, Thêu ren, Đan lát thủ công, Tin học ứng dụng, Sửa chữa bảo dưỡng ô tô…; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định. Đào tạo học sinh, học viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp; có sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

      4. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho người lao động và HSSV, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

      5. Tổ chức hoặc liên kết tổ chức đào tạo nghề và thực hành sản xuất gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên và người lao động.

      6. Hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đào tạo phát triển nhân lực, hỗ trợ triển khai các dự án khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn SXKD, dịch vụ.

      7. Đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong các trường THCS & THPT; tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên và người lao động, HSSV trong các trường Đại học và các cơ sở GDNN khác; khai thác, sử dụng CSDL nguồn lao động và thông tin về dự báo nguồn nhân lực quốc gia theo quy định.

      8. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

      9. Các nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trong Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 29/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

 

 

Xem thêm:

Tổ chức bộ máy

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây