Mục tiêu – Nhiệm vụ

1210

 

MỤC TIÊU, SỨ MỆNH
       1. Mục tiêu: 

       Xây dựng, phát triển Trung tâm đạt chuẩn về chất lượng, có uy tín. ngang tầm với các trung tâm có chất lượng trong khu vực và của cả nước; đủ năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và triển khai các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh thiếu niên trong lập thân, lập nghiệp; là một cấu phần của Trung ương Đoàn, một thiết chế không thể thiếu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước.

       2. Sứ mệnh:
      Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng và triển khai (hoặc chuyển giao) các mô hình hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp và tạo việc làm; đào tạo nghề trình độ sơ cấp, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội; tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên và người lao động; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đáp ứng được nhu cầu giáo dục nghề nghiệp của cộng đồng và nhu cầu nhân lực của xã hội trong nền kinh tế toàn cầu hoá.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

       1. Nhiệm vụ:

        1.1. Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ Sơ cấp trong lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ gồm các nghề chủ yếu: May công nghiệp, Kỹ thuật Hàn, Mộc dân dụng, Thêu ren, Đan lát thủ công, Tin học văn Phòng, Sửa chữa bảo dưỡng ô tô…; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo học sinh, học viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp; có sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

        1.2. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho người lao động và HSSV, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

        1.3. Hợp tác với các cơ sở SXKD, Doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề và thực hành sản xuất gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên và người lao động.

        1.4. Hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để đào tạo phát triển nhân lực, hỗ trợ triển khai các dự án khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn SXKD, dịch vụ.

        1.5. Đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong các trường THCS & THPT; tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên và người lao động, HSSV trong các trường Đại học và các cơ sở GDNN khác; Khai thác, sử dụng CSDL nguồn lao động và thông tin về dự báo nguồn nhân lực quốc gia theo quy định.

        1.6. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

        1.7. Các nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trong Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 29/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

        2. Quyền hạn:

        2.1. Xây dựng và phát triển Trung tâm theo quy hoạch của hệ thống trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển của trung tâm.

        2.2. Được quyền quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt và sự phân cấp của Cơ quan Trung ương Đoàn; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp phòng, tổ bộ môn và tương đương trở xuống; quản lý và bố trí nhân sự cho các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch quy mô hoạt động hàng năm của trung tâm.

        2.3 Trung tâm được tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân  viên theo Đề án vị trí việc làm và các tiêu chuẩn, mức lương theo quy định của pháp luật có liên quan và theo phân cấp của Cơ quan Trung ương Đoàn. Trung tâm được quyết định số lượng nhân sự theo quy mô phát triển của Trung tâm.

        2.4. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy đối với các nghề mà trung tâm được phép đào tạo; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

        2.5. Nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến, sáng tạo cấp ttrung tâm, thực hiện các dự án theo kế hoạch của cấp trên giao hoặc chủ động hợp tác với các học viện, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, dự án; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trung tâm theo Luật xuất bản và quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        2.6. Trung tâm được quyền huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và được tự quyết định sử dụng nguồn kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ.

        2.7. Các quyền hạn khác được quy định trong Điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trong Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

Xem thêm:

Tổ chức bộ máy

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây