TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU

VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN...

Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ...

Nghị định 48/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ Số: 48/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo...

Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH đào tạo thường xuyên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO...

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Căn cứ Luật Giáo dục...

Thông tư 41/2015/TT-BLĐTBXH sử dụng bồi dưỡng thực tập tại doanh nghiệp nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG,...

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH cấp thu hồi đình chỉ chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ...

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN...

Thông tư Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ Sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 25/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015   THÔNG TƯ Quy định về đăng ký...

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Căn cứ Luật...