TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU

VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Luật Viên chức

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010   LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Luật Bảo hiểm xã hội

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...

Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 31/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng chương...

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM...