HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

TƯ LIỆU - VĂN KIỆN

Giới thiệu một số quy định trong nghi lễ Hội

Ngày truyền thống của Hội là ngày 15/10 hàng năm.   GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG NGHI LỄ HỘI. I. Ngày truyền thống của Hội LHTN VN Hội nghị Uỷ ban TW Hội LHTN VN họp...