HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

TƯ LIỆU - VĂN KIỆN

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐIỀU LỆ  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)       *CỜ ĐOÀN  - Nền đỏ                    - Hình chữ nhật, chiều rộng...