Chức năng nhiệm vụ Xưởng thực hành tổng hợp 26/3

1600

1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ; tổ chức và quản lý các phân xưởng thực hành nghề của Trung tâm, các xưởng thực hành sản xuất gắn giải quyết việc làm trong và ngoài trung tâm; các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh doanh;  ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn SXKD, dịch vụ.

 

2. Nhiệm vụ:

Phát triển và ứng dụng công nghệ:

+ Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ (dài hạn, trung hạn, hàng năm) của trung tâm (bao gồm hệ thống đề tài, sáng kiến, các dự án chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học và các hoạt động khác có liên quan đến công nghệ);

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong toàn bộ các hoạt động của trung tâm;

+ Là đầu mối tổ chức tập huấn về công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ; xây dựng và phát triển tiềm lực công nghệ; tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học kỹ thuật, công nghệ trong đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên trung tâm;

+ Giúp việc cho Hội đồng thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá và xét thưởng các đề tài, đề án, sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, viên chức và học viên;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình phát triển ứng dụng công nghệ trong phạm vi quản lý; phối hợp với các đơn vị trong trung tâm đề xuất cơ chế phát triển ứng dụng công nghệ phù hợp đặc trưng của từng đơn vị;

+ Phối hợp với các đơn vị trong trung tâm và các tổ chức, cơ quan trong nước và quốc tế xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình ứng dụng công nghệ;

+ Khai thác các đề án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, tư vấn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn SXKD, dịch vụ.

Quản lý, điều hành hoạt động các xưởng thực hành nghề:

+ Quản lý, điều hành hoạt động các Xưởng thực hành nghề của Trung tâm. Chuẩn bị các điều kiện về nhà xưởng, máy thiết bị đảm bảo kịp thời, đúng lịch thời khoá biểu của các lớp và quản lý học viên học thực hành nghề, đảm bảo an toàn cho người và máy thiết bị;

+ Xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy trình, nội quy an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ tại các Phân xưởng theo quy định. Chủ động thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành các quy trình, nội quy của các Xưởng, Phân xưởng trong và ngoài Trung tâm;

+ Tổ chức thực hành sản xuất tại các phân xưởng nhằm nâng cao tay nghề người học, giải quyết việc làm, phát huy hiệu quả sử dụng nhà xưởng, máy thiết bị, tăng nguồn thu sự nghiệp cho trung tâm;

+ Theo dõi và phối hợp quản lý hiệu quả hoạt động của các xưởng (mô hình) liên kết dạy nghề gắn thực hành sản xuất giải quyết việc làm tại các cơ sở bên ngoài trung tâm, theo hợp đồng trung tâm ký kết với các doanh nghiệp, cơ sở SXKD.

Tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ lập nghiệp và giải quyết việc làm:

+ Phối hợp với phòng Đào tạo để triển khai các mô hình liên kết đào tạo nghề gắn với thực hành sản xuất và giải quyết việc làm tại các cơ sở SXKD và Doanh nghiệp;

+ Khai thác các chương trình, dự án khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh doanh hoặc chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ vào SXKD từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; các hoạt động vận động hỗ trợ thanh niên phát triển dự án từ phía các doanh nhân, doanh nghiệp;

+ Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tuyển sinh và tổ chức các khoá đào tạo khởi sự doanh nghiệp, các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ để hỗ trợ phát triển SXKD cho các cơ sở SXKD, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

+ Liên kết, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ triển khai các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ vào SXKD, dịch vụ cho thanh niên.

–  Các công việc khác:

+ Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Giám đốc quản lý các hoạt động của trung tâm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Xưởng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác, liên kết trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Xưởng.

+ Quản lý lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, giấy tờ… của quá trình thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Trung tâm;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được trung tâm giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác  theo sự phân công của Giám đốc.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây