TRANG CHỦ PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ

PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ

Các tổ bộ môn nghề

GIỚI THIỆU I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc: 1. Quản lý giáo viên và người học thuộc tổ bộ môn theo phân cấp của giám đốc; 2. Thực hiện kế hoạch...

Chức năng nhiệm vụ Xưởng thực hành tổng hợp 26/3

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ; tổ chức và quản lý các phân xưởng thực hành nghề của Trung...

Chức năng nhiệm vụ phòng tư vấn nghề nghiệp, việc làm

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học; thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp việc làm cho thanh niên và người...

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức hành chính – Tài vụ

1. Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác Thi đua - Khen...

Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, kế hoạch công tác tuyển sinh; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm;...

Xưởng thực hành tổng hợp 26/3

 GIỚI THIỆU I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ; tổ chức và quản lý các phân...

PHÒNG TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM

   GIỚI THIỆU I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:  1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học; thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp việc...

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TÀI VỤ

 GIỚI THIỆU  I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 1. Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế;...

PHÒNG ĐÀO TẠO

 GIỚI THIỆU I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, kế hoạch công tác tuyển sinh; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực...