TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Hoạt động đào tạo nghề

Hoạt động đào tạo nghề

Khai giảng lớp đào tạo nghề mộc dân dụng cho thanh niên nông thôn tại Hà Nam

Thực  hiện Kế hoạch số: 241-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 18/3/2020 của Ban bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện nội dung thành phần “ Nâng cao chất lượng đào tạo...

Bế giảng các lớp đào tạo nghề Hàn, May công nghiệp, Thêu ren tại Nam Định và Hà Nam

Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Kế hoạch số 143-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 28/02/2019 của Ban...

Khai giảng 03 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/4/2019 của...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho LĐNT tại Xuân Trường – Nam Định

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/4/2019 của...

Khai giảng 06 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại Nam Định và Hà Nam

          Thực  hiện kế hoạch số 143-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/02/2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các mô hình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn năm 2019; Quyết...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh – Nam Định

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG  ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, ngày 03 tháng 8 năm 2018...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề Thêu ren cho lao động nông thôn tại Ý Yên – Nam Định

Ngày 24/7/2018 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên tổ chức khai giảng 02 lớp đào tạo nghề Thêu ren cho lao động nông thôn tại xã Yên Mỹ huyện Ý Yên tỉnh Nam Định. Về dự lễ khai...

Khai giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho LĐNT tại Xuân Trường – Nam Định

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 13/6/2018 Trung...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

   Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 29/6/2018 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề Thêu ren tại Ý Yên – Nam Định

          Thực  hiện Kế hoạch số 633/KH-TWĐTN-CNĐT ngày 9/8/2017 của của Ban Bí thư Trung ương Đoàn . Ngày 14 và 15/12/2017 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên tổ chức khai giảng 02 lớp...