TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU HỆ THỐNG VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực...

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...

Nghị định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH...

Thông tư: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử...

THÔNG TƯ 09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội Xem tại đây    

Nghị định: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Xem tại đây    

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Căn cứ Luật...

Luật Viên chức

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010   LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Luật Bảo hiểm xã hội

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...