4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

4121
Ngày 24/02/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.
Bộ INFOGRAPHICS 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

      Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như:

      Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

bh1
bh2
bh3

       Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

bh4
bh5
bh6

       Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

bh7
bh8
bh9

       Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

bh10
bh11
bh12
bh13
bh14
bh15
bh16
bh17
bh18

      Các tài liệu sẽ được đăng tải trên hoclyluan.doanthanhnien.vn. 

      Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

      Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây