30 C
Hà Nội
Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, 2020

Lưu trữ hàng ngày: 02/05/2019

Hồ Chí Minh và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời hậu chiến

(TG)- Hồ Chí Minh đã đi xa 50 năm, nhưng Người không phải là một kỷ niệm của quá khứ mà sống mãi. Người cùng những cống hiến, phẩm cách...