Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

2879
 

     ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022                 

                             ***                                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017  

  
 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI
nhiệm kỳ 2017 – 2022

———-

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017.

 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022; các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 

 Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017  – 2022,

 
QUYẾT NGHỊ
  

1. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Năm năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Tổ chức Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

  

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  

* Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  

* Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

  

* Một số chỉ tiêu trọng tâm

  (1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
 (2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
 (3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.
 (4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.
 (5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.
 (6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 (7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
 (8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
 (9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 (10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
 (11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
 
* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:
  (1)- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.
 (2)- Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.
 (3)- Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
 (4)- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

(5)- Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

 (6)- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

(7)- Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

 

* Các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017 – 2022

 (1)- Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.
 (2)- Đề án Thanh niên khởi nghiệp.
 (3)- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.
 (4)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.
 (5)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
 (6)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 (7)- Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
 (8)- Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.
 (9)- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

(10)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

 
3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
  

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

 

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 151 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và 03 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

  

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

 

                                                          ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

                                                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI
 
 
 
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây