TRANG CHỦ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Liên kết đào tạo & thực nghiệm sản xuất

    Phòng công nghệ và hợp tác phát triển với chức năng, nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ; tổ chức và quản lý xưởng thực hành...