TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Đào tạo & bồi dưỡng kỹ năng

  GIỚI THIỆU      Đang cập nhật...   Một số hình ảnh hoạt động        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG      

Đào tạo & bồi dưỡng nghề

GIỚI THIỆU      Trong hoạt động đào tạo & bồi dưỡng nghề nghiệp, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện đa dạng hóa phương thức và ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo tại...