Tổng hơp các Văn bản của Đảng – mỗi đảng viên cần nắm rõ

482

 

STT TÊN VĂN BẢN
1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  QUY ĐỊNH
2 Quy định 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định thi hành điều lệ Đảng
3 Quy định 07-QĐ/TW Của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
4 Quy định 13-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
5 Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
6 Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
7 Quy định 41-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
8 Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
9 Quy định 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
  Quy định 214-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
10 QUYẾT ĐỊNH
11 Quyết định 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ
12 Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
13 Quyết định 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
14 Quyết định 127-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
15 Quyết định 132-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trên hệ thống chính trị
16 Quyết định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
17 Quyết định 202-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện
  Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
18 CHỈ THỊ
19 Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
20 Chỉ thị 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
21 Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
22 HƯỚNG DẪN
23 Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
24 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
25 Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên
26 Hướng dẫn18-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
27 Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
28 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
29  Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên
30  Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây