Thông báo V/v Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019

179

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên. Phòng Tổ chức hành chính triển khai kế hoạch đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên cụ thể như sau: 

  • Đăng ký danh hiệu thi đua đối với Lãnh đạo phòng và tương đương trở lên thực hiện theo mẫu:ĐK thi đua 2019( Lanh đạo phòng)
  • Đăng ký danh hiệu thi đua đối với viên chức thực hiện theo mẫu: ĐK thi đua 2019(vien chức)
  • Đăng ký danh hiệu thi đua đối với cán bộ, nhân viên thực hiện theo mẫu:ĐK thi đua 2019(cán bộ, nhân viên)
  • Đăng ký danh hiệu thi đua đối với tập thể thực hiện theo mẫu: ĐK thi đua 2019(tap the phong)
  • Thời gian nộp trước 16h ngày 15/02/2019 ( qua phòng TCHC)
  • Đề nghị các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc thông báo trên để phòng TCHC tổng hợp báo cáo cơ quan Trung ương Đoàn theo quy định.
    • PHÒNG TCHC
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here