Kế hoạch Tổ chức hội giảng, hội thi năm 2020

192

 

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM GDNN THANH NIÊN

***

Số:   86A   – KH/TTGDNNTN

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội giảng, hội thi năm 2020

 

     – Căn cứ Quyết định số 1161/2004 QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế hội giảng giáo viên dạy nghề;

     – Thực hiện kế hoạch Hội giảng nhà giáo dục nghề nghiệp và đánh giá trình độ tư vấn viên trung tâm năm 2020. Nhằm tạo hoạt động thi đua thiết thực trong dạy  học và nâng cao trình độ của tư vấn viên. Trung tâm thông báo kế hoạch tổ chức Hội giảng cho giáo viên và tư vấn viên năm 2020 với các nội dung sau:

 

A. MỤC ĐÍCH  VÀ  YÊU CẦU

 1. Mục đích:

 – Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, nâng cao kỹ năng của tư vấn viên, tạo điều kiện để giáo viên và tư vấn viên thể hiện năng lực sư phạm, thuyết trình, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và tư vấn;

 – Đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ giáo viên và tư vấn viên; Khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học và kỹ năng thuyết trình trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và tư vấn viên góp phần xây dựng thương hiệu của Trung tâm;

 – Lựa chọn được những bài giảng, bài tư vấn điển hình và những giáo viên, tư vấn viên tiêu biểu của Trung tâm;     

 1. Yêu cầu:

 – Bài hội giảng đối với giáo viên cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực. Khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, đặc biệt là thể hiện rõ vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập và rèn luyện tay nghề và ý thức cho học sinh trong giảng dạy các nghề. Bài Hội giảng được thực hiện theo đúng môn học/mô đun và 100% bài giảng soạn giáo án điện tử. Giáo viên tham gia Hội giảng được lựa chọn và thực hiện 01 bài giảng trong chương trình phân công giảng dạy và soạn bài giảng theo mẫu giáo án tích hợp.

 – Bài tư vấn soạn trên PowerPoint cần có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, đánh giá đúng mục tiêu đối tượng được tư vấn; cung ấp cho học sinh những thông tin cơ bản về nội dung tư vấn; lấy đối tượng được tư vấn làm trọng tâm; phải nêu được các câu hỏi gợi mở để tương tác. Trong tư vấn cần thăm dò sự nhận thức và thái độ của người được tư vấn. Tư vấn viên thực hiện 01 bài trong nội dung tư vấn theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 1. Hội giảng được tiến hành ở 03 nghề đào tạo: Nghề may công nghiệp, thêu ren, tin học văn phòng.
 2. Hội thi được tiến hành ở các nội dung: Tư vấn nghề nghiệp và việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học (tư vấn hướng nghiệp) và nội dung tư vấn tại Trung tâm như:

 

I. KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG:     

 1. Thời gian: 

 – Các giáo viên và tư vấn viên đăng ký bài giảng gửi về phòng Đào tạo tổng hợp ngày 22/12/2020

 – Lịch hội giảng cho từng giáo viên và tư vấn viên do ban tổ chức sắp xếp tổ chức.

 – Thời gian: từ ngày 30/12/2020 -31/12/2020

 – Tổng kết đánh giá bình chọn các giáo viên, tư vấn viên tiêu biểu của Trung tâm ngày 31/12/2020 và trao giải.

 1. Đối tượng:

    Tất cả các giáo viên, tư vấn viên của Trung tâm đều phải tham gia hội giảng. Ngoài ra Trung tâm khuyến khích cán bộ công nhân viên  đăng ký tham gia hội giảng, hội thi được ban tổ chức bố trí theo kế hoạch.

 1. Hình thức dự thi:

   Các nội dung hội giảng, hội thi tư vấn phải trình giảng 01 giờ (chuẩn) thuộc nội dung trong chương trình được phân công giảng day; việc thực hiện 01 cuộc tư vấn theo chủ đề.

 1. Thời gian thực hiện bài giảng:

   – Đối với giáo viên: Thực hiện trong thời gian 45 phút hoặc 60 phút tùy theo từng nội dung và do giáo viên tự xác định trong giáo án.

   – Đối với tư vấn viên: Thực hiện trong thời gian 60 phút hoặc 90 phút tùy theo từng nội dung và do tư vấn viên tự xác định trong bài.

 1. Công tác chuẩn bị: 

 + Đối với giáo viên: 

  – Hồ sơ bài Hội giảng gồm: Giáo án, Đề cương bài giảng và các biểu mẫu, bản vẽ, câu hỏi… được phô tô đóng quyển (05 bộ) gửi cho BTC chậm nhất 15h00 ngày 25/12/2020. Mẫu giáo án thực hiện theo quyết định số 62/2008/QĐ- LĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ LĐTBXH và Công văn số 1610/TCDN-GV ngày 15/9/2010 như mẫu Trung tâm đang sử dụng

  – Giáo viên tự chuẩn bị: Hồ sơ bài giảng, thiết bị, đồ dùng dạy học… Phần chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học nếu có yêu cầu về kinh phí giáo viên lập dự trù thông qua Phòng đào tạo và gửi cho BTC Hội giảng trước khi thực hiện.

+ Đối với tư vấn viên: 

 – Hồ sơ bài Hội giảng gồm:  Hồ sơ, đề cương bài thuyết trình và các biểu mẫu, câu hỏi… được phô tô đóng quyển (05 bộ) gửi cho BTC chậm nhất 15h00 ngày 25/12/2020.

 – Tư vấn viên tự chuẩn bị: Hồ sơ bài thuyết trình, thiết bị, đồ dùng tư vấn… Phần chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học nếu có yêu cầu về kinh phí tư vấn viên lập dự trù thông qua Phòng đào tạo và gửi cho BTC Hội giảng trước khi thực hiện.

­­6. Số lượng HS, HV tham gia học tập, tư vấn:

 Số lượng HS tham gia trong buổi thao giảng tích hợp từ 03 đến 05 HS. Số người tham gia buổi tư vấn từ 05 đến 10 HV

 1. Đánh giá phần dự thi của giáo viên và tư vấn viên:

7.1 Đánh giá phần dự thi của giáo viên:

Đánh giá kết quả và xếp loại bài giảng do Ban giám khảo thực hiện. Ban giám khảo đánh giá cho một bài giảng dựa vào phiếu đánh giá bài giảng. (có mẫu phiếu kèm theo).

 7.2 Đánh giá phần dự thi của tư vấn viên:

Đánh giá kết quả và xếp loại buổi tư vấn do Ban giám khảo thực hiện. Ban giám khảo đánh giá kết quả buổi tư vấn dựa vào phiếu đánh giá kết quả buổi tư vấn. (có mẫu phiếu kèm theo).

 1. Hình thức thực hiện:

Thực hiện trực tiếp; trực tuyến hoặc kết hợp. Khuyến khích thực hiện bài giảng, buổi tư vấn theo phương thức trực tuyến.

 1. Cách tính điểm và xếp loại:

–   Điểm kết quả để xếp loại và xếp giải của giáo viên là trung bình cộng các điểm đánh giá của giám khảo lấy đến hai chữ số thập phân và không làm tròn số.

– Điểm kết quả để xếp loại và xếp giải của tư vấn là trung bình cộng các điểm đánh giá của giám khảo lấy đến hai chữ số thập phân và không làm tròn số.

 1. Cơ cấu giải thưởng

 – Giải thưởng: Mức thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm

     + Giáo viên: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba

     + Tư vấn viên: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba

 – Ngoài các giải nêu trên, có 01 giải thưởng cho giáo viên và 01 giải thưởng cho tư vấn viên tham gia có sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất; ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất;

  – Kinh phí tổ chức hội giảng: Do Ban tổ chức Hội giảng lập dự toán kinh phí theo khoản mục chi cho Hội giảng trình Giám đốc phê duyệt. 

 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CHUẨN BỊ CHO HỘI GIẢNG, HỘI THI:

 – Phòng Đào tạo đăng tải kế hoạch Hội giảng trên Website của Trung tâm

 – Phòng Tổ chức hành chính cắt dán và treo các khẩu hiệu tại các vị trí trong Trung tâm (nội dung và vị trí treo có lịch thông báo sau). Chụp ảnh làm tư liệu, viết và đăng tin Hội giảng lên trang Website của Trung tâm đảm kịp thời.

– Phòng Đào tạo sẽ đề xuất chuẩn bị phòng giảng cho các bài giảng theo đăng ký của giáo viên và tư vấn viên.

– Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với phòng đào tạo và các giáo viên, tư vấn viên liên quan đến chuyên môn nghề chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tư vấn đảm bảo phục vụ hội giảng.

 III. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

    – Trong quá trình tổ chức Hội giảng, giáo viên, tư vấn viên có quyền khiếu nại lên Ban tổ chức về kết quả đánh giá hoặc xếp giải khi xét thấy không hợp lý.

    – Trong trường hợp có khiếu nại về kết quả Hội giảng, Ban tổ chức chỉ đạo Tổ giám khảo xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận

– Giám đốc;

– Các đơn vị thuộc TT;

– Lưu VT

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Vũ Đức Việt

(đã ký)

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây