Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018

Thực hiện công văn số 1661-CV/TWĐTN-BTC ngày 24/10/2018 của Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai hướng dẫn kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác năm 2018. Phòng TCHC triển khai cụ thể như sau: 

  1. hướng dẫn đánh giá: Hướng dẫn đánh giá, bình xét thi đua VC và NLĐ 2018
  2. Đối với cán bộ, công chức: 01- Mẫu phiếu đánh giá can bo, cong chuc 201703- Mẫu phiếu đánh giá danh hiêu thi đua nam 2018( lanh dao phong)
  3. Đối với Lãnh đao phòng: 02- Mẫu phiếu đánh giá VC, NLĐ 201703- Mẫu phiếu đánh giá danh hiêu thi đua nam 2017
  4. Đối với viên chức thuộc các phòng( bộ phận): 02- Mẫu phiếu đánh giá VC, NLĐ 201703- Mẫu phiếu đánh giá danh hiêu thi đua nam 2018(vien chức-NLĐ)
  5. Đối với nhân viên phục vụ: 02- Mẫu phiếu đánh giá VC, NLĐ 201703- Mẫu phiếu đánh giá danh hiêu thi đua nam 2018(NVPV)
  6. Đối với các đ/c là đảng viên làm thêm mẫu:Mau_KiemDiem 76_Dangvien (bản phô tô)
  7. Đề nghị các phòng( bộ phận) và toàn thể cán bộ, viên chức, NLĐ trong trung tâm khẩn trưởng triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đăng trên lịch công tác. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi phòng TCHC sẽ có thông báo cụ thể. Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện liên hệ trực tiếp phòng TCHC (Đ/c Hải).

                                                                                                        Phòng TCHC

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here