TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU VĂN BẢN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VĂN BẢN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thông tư 41/2015/TT-BLĐTBXH sử dụng bồi dưỡng thực tập tại doanh nghiệp nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG,...

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH cấp thu hồi đình chỉ chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ...

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN...

Thông tư Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ Sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 25/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015   THÔNG TƯ Quy định về đăng ký...

Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 31/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng chương...

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM...