TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU VĂN BẢN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VĂN BẢN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Luật Giáo dục nghề nghiệp

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

  Thông tin văn bản 03/2018/TT-BLĐTBXH Số ký hiệu 03/2018/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Ngày ban hành 15/06/2018 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức...

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN...

Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ...

Nghị định 48/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ Số: 48/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo...

Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH đào tạo thường xuyên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO...

Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Căn cứ Luật Giáo dục...