TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU NGHỊ QUYẾT - CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH

NGHỊ QUYẾT - CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ Lần thứ III năm 2021”

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số:  383 - KH/TWĐTN-BQT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH       Hà Nội, ngày   25   tháng 5 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021” ---------------   Thực...

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Thank you, Vietnam!”

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Số: 382    - KH/TWĐTN-VP Hà Nội, ngày   21 tháng 5 năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Thank you, Vietnam!” ------   Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào...

Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số:  26  -CTr/TWĐTN-VP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Hà Nội, ngày   19    tháng 5 năm 2021     CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...