TRANG CHỦ Thông tin tuyên truyền - Đảng

Thông tin tuyên truyền - Đảng

93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là câu khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2022) I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG Đồng chí Lê Hồng Phong tên...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022) I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ...

92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

     Trong suốt 92 năm qua (1930-2022), sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên...

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM...

90 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam – niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị...