TRANG CHỦ THÔNG TIN - THÔNG BÁO

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Kế hoạch liên tịch Tổ chức chương trình “Trung thu cho em” 2017

CÔNG ĐOÀN CQ TW ĐOÀN - ĐOÀN TNCQ TW ĐOÀN - TẠP CHÍ THANH NIÊN *** Số: 01 - KHLT/ĐTNCQ - CĐ - TCTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày...

Thông báo về việc đổi tên Trung tâm – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên

     Căn cứ quyết định số 3081/QĐ/TWĐTN-BTC ngày 22 tháng 2 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề thanh niên khu...