33 C
Hà Nội
Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, 2021

Lưu trữ hàng ngày: 14/07/2021

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Trung ương Đoàn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 7518 -CV/TWĐTN-VP “V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Trung ương Đoàn” ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Hà Nội, ngày  12  tháng 7...